preloader
Söker du jobb som en personlig assistent? Klicka här

Personlig assistans

Här kan du läsa kring personlig assistans.
På Reko Assistans strävar vi alltid efter att verksamheten ska bedrivas i en anda av service och professionalitet. Genom personalens kontinuerliga kompetensutveckling säkerställer vi även att god kvalitet upprätthålls. Det är med utgångspunkt från kundens vilja och önskemål som vi utformar arbetat med den personliga assistansen.

Medbestämmande och trygghet

Till varje assistansberättigad utses en arbetsledare som leder assistenterna i arbetsgruppen. Arbetsledaren utses i enlighet med överenskommelse med den assistansberättigade. Arbetsledaren kan antingen vara den assistansberättigade själv eller en annan person som väljs utifrån den assistansberättigades önskemål och behov. Därutöver tillsätts en kundansvarig som har i uppgift att säkerställa att den assistansberättigades behov blir tillgodosedda, i enlighet med dennas självbestämmande, valfrihet och personliga integritet.

Den assistansberättigade skall känna sig trygg med att uppgifter som rör denna inte sprids till obehöriga. Reko assistans kommer vid anställning av ny personal gå igenom med den anställda vad tystnadsplikten innebär och varför den är viktig i verksamheten. För att markera allvaret med överträdelser av tystnadsplikten kommer det krävas av den anställda att skriva under ett kontrakt där detaljer om vad tystnadsplikten innebär tydligt förklaras.

play

Barnets bästa i fokus

Assistansberättigade barn ska, precis som vuxna, ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i utformningen av sin personliga assistans. Barnets önskemål för sin assistans ska dokumenteras i genomförandeplanen för att säkerställa barnets inflytande och medbestämmande.

I samband med rekryteringen av assistenter till barn ska utdrag ur belastningsregistret begäras för andra än barnets föräldrar. Utdraget får inte vara äldre än ett år gammalt.

Målet med den personliga assistansen som Reko Assistans ska erbjuda till assistansberättigade barn är att barnet ska få möjlighet att leva likt barn utan funktionsnedsättning i jämförbar ålder. Vi lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla en god relation med vårdnadshavaren för att kunna tillgodose barnets bästa. Reko Assistans arbetar också för att främja barnets utveckling genom att möjliggöra ett deltagande i aktiviteter, intressen och tillgång till viktiga samhällsfunktioner.

Vanliga frågor & svar

Vad är personlig assistans?
Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. En personlig assistent hjälper alltså dig som har en omfattande funktionsnedsättning med att göra de saker som du skulle kunnat göra utan din funktionsnedsättning, från vardagliga saker till nöjen.
Vilka kan få assistansersättning?
Den som är under 65 år gammal och behöver hjälp med de grundläggande behoven, såsom att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personens funktionsnedsättning.
Vad är en personkrets?
För att ha rätt till personlig assistans ska man tillhöra en personkrets enligt LSS. Det finnes tre olika kretsar:

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom.

Personkrets 3: Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.
Hur ansöker vi om personlig assistans?
För att söka assistans vänder vi oss antingen till kommunen där du bor eller Försäkringskassan. Det är de som avgör huruvida du har rätt till personlig assistans eller inte, med utgångspunkt från ditt hjälpbehov.

Vad man i huvudsak utgår från är det som kallas grundläggande behov, såsom att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning. Om det grundläggande hjälpbehovet understiger 20 timmar i veckan är det till kommunen man skall vända sig. I annat fall vänder man sig till Försäkringskassan. Mot bakgrund av att det är svårt att veta hur kommunen respektive Försäkringskassan bedömer omfattningen av hjälpbehovet är det i många fall bäst att skicka in en ansökan till båda.

Ansökan skickas in skriftligen
Om ni behöver hjälp med kontakten med Försäkringskassan eller kommunen kan ni vända er till oss. Vi hjälper er då med att fylla i alla blanketter och förklarar vilka saker som är viktiga att tänka på för att få ett så positivt beslut som möjligt. Bifogat med er ansökan bör ett läkarintyg och en ADL-bedömning medfölja. En ADL-bedömning kan erhållas av en arbetsterapeut. Även övriga intyg av relevans bör inkluderas.

Efter beslutet
Om ni får ett avslag eller beviljas färre timmar än vad ni behöver har ni rätten att överklaga. Reko Assistans har tillgång till jurister med specialkompetens och många års erfarenhet på området som står till ert förfogande. Om juristerna bedömer att det finns goda skäl att överklaga påbörjar vi en rättegångsprocess åt er – helt utan kostnad för er som kund.
Hur lång tid tar det tills beslut kommer?
I regel tar det ungefär 3-6 månader från det att Försäkringskassan eller kommunen har fått vår ansökan till dess att beslut meddelas. Dessa ärenden är väldigt omfattande och det krävs en hel del utredning för att fatta beslut, bland annat gör utredaren på Försäkringskassan eller kommunen ett hembesök innan beslut fattas. Vissa fall kan gå snabbare, medan andra kan bli mer tidskrävande beroende på utredarens arbetsbelastning eller behov av kompletteringar.
Kostar det mig något?
All kostnad för personlig assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort behovet är. Man betalar alltså inget själv. De med särskilda behov kan även ansöka om ett högre schablonbelopp.
Hur jobbar jag som en assistent?
Som personlig assistent hjälper du personer med funktionshinder till att genomföra saker som man i normala fall klarar av på egen hand. Det gäller både grundläggande sysslor i vardagen men även nöjen. Att vara en god lyssnare och att vara anpassningsbar är ofta betydelsefulla egenskaper som personlig assistent. Erfarenhet är inget absolut krav men meriterande. Det som avgör om du passar för ett jobb är att du fungerar ihop med den du ska arbeta för, att personkemin stämmer.

Våra medarbetare är den viktigaste resursen i vår verksamhet. Vi har som vision att skapa en arbetsplats där du som anställd känner trivsel, stolthet och trygghet. Du ska känna att du har inflytande i ditt arbete samt har möjlighet att utvecklas personligt och i arbetet. Till din hjälp har du olika ansvariga ledare och kompetensutveckling genom diverse utbildningar som vi anordnar.

För att söka jobb som personlig assistent hos Reko Assistans klickar du här

Personer som valt olika typer av assistansanordnare i %:
(Källa: Försäkringskassan 2018)